Enervit Classic 5-10-15

LINK DO ZAPISÓW

 

19.12.2015 - 5km - https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1967

 

10.01.2016 - 10 km - https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1972

 

13.02.2016 - 15 km - https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1973

 

 

REGULAMIN: ENERVIT CLASSIC 5-10-15

Organizator

Stowarzyszenie Bieg Piastów

58-580 Szklarska Poręba – Jakuszyce

tel.: (+48) 75 717 33 38,

www.bieg-piastow.pl,

zawodnicy@bieg-piastow.pl

2. Miejsce i termin zawodów:

Ośrodek Narciarstwa Biegowego Jakuszyce

Terminy:

- 19.12.2015 r. - ENERVIT CLASSIC 5 km CT (styl klasyczny)

- 10.01.2016 r. - ENERVIT CLASSIC 10 km CT (styl klasyczny)

- 13.02.2016 r.- ENERVIT CLASSIC 15 km CT (styl klasyczny)

3. Cel imprezy:

Impreza ma na celu:

-Popularyzację biegów narciarskich wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

-Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego.

-Promocję regionu, Gór Izerskich i Karkonoszy.

-Przygotowanie do startu w 40 Biegu Piastów

4. Dystans/styl

- 19.12.2015 – 5km styl klasyczny

- 10.01.2016 – 10km styl klasyczny

- 13.02.2015 – 15km styl klasyczny

5. Program

19.12.2015r.

11:30 Start biegu 5km (styl klasyczny)

13:00 Dekoracja zwycięzców biegu

10.01.2016r

11:30Start biegu 10 km (styl klasyczny)

13:00 Dekoracja zwycięzców biegu

13.02.2016r

10:00 Start biegu 15 km (styl klasyczny)

13:00Dekoracja zwycięzców biegu

13:30Dekoracja zwycięzców biegu (klasyfikacja łączna)

6. Informacja dla zawodników

• Miejsce startu – Polana Jakuszycka

• Zawodnicy z zagranicy muszą posiadać ważną Międzynarodową Kartę Ubezpieczenia.

• Zawodnik musi pokonać wyznaczoną trasę od startu do mety stylem klasycznym.

Start masowy – w jednej grupie.

Zawodnicy mają liczony indywidualny czas biegu od momentu przekroczenia linii pomiaru czasu do mety (czas netto)

• Postępowanie na trasie zawodów:

Zawodnicy muszą:

-biec stylem klasycznym

-biec od startu do mety wzdłuż wyznaczonej trasy i przejść przez wszystkie punkty kontrolne,

-nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym zawodnikom,

-nie utrudniać wyprzedzania zawodnikom szybszym. Zawodnicy słabsi powinni zajmować

prawą stronę trasy, zawodnicy szybsi jej lewą stronę,

• Na trasach będą znajdowały się punkty kontrolne. Ich obsługa będzie spisywała numery startowe w celu weryfikacji dystansu przebytego przez zawodnika. Przebywanie na trasie zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę zawodów.

• Oznakowanie trasy – trasy będą oznakowane kolorem niebieskim.

• Obowiązuje bezwzględny limit czasowy ukończenia biegu.

- 19.12.2015 r.- 5km -12.30

- 10.01.2016 r.- 10km-13.30

- 13.02.2016 r.- 15km-13.30

. • Postępowanie w razie nieukończenia zawodów

Zawodnik, który nie może bądź nie chce ukończyć biegu powinien poinformować o tym obsługę zawodów wyposażoną w środki łączności znajdującą się na trasie i dalej postępować zgodnie z instrukcjami.

• Szatnie

Każdy zawodnik może skorzystać z bezpłatnej szatni lub depozytu. Worki będą do pobrania w szatni. Oznakowany numerem worek można zostawić w depozycie. Zawodnik może w każdej chwili po zakończeniu biegu odebrać swoje rzeczy po okazaniu numeru startowego. Worki z rzeczami pozostawione na starcie zostaną przewiezione do depozytu, skąd możne będzie odebrać je po biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie.

• Postępowanie na mecie

Zawodnik po przekroczeniu linii mety otrzymuje medal ukończenia zawodów.

• Protesty

Protesty należy składać, wraz z wszystkimi dowodami w formie pisemnej, w języku polskim.

Do pisemnego protestu należy załączyć kaucję w wysokości 300 złotych.

W przypadku uznania protestu kaucja zostaje zwrócona. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora. Czas na złożenie protestu wynosi 15 minut od zamieszczenia nieoficjalnych wyników na tablicy ogłoszeń znajdującej się w okolicy biura zawodów na Polanie Jakuszyckiej.

Protesty należy składać w biurze zawodów na Polanie Jakuszyckiej.

7. Uczestnictwo

Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają osoby zrzeszone i niezrzeszone. Udział w biegu mogą brać dzieci powyżej lat 10. Dzieci i młodzież do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych oraz Organizatora.

Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095).

Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika przez Stowarzyszenie Bieg Piastów w wydawnictwach, podczas transmisji telewizyjnej, radiowej i internetowej oraz wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji, w tym e-mail oraz newsletter.

W przypadku złych warunków pogodowych organizator ma prawo do zmiany lub skrócenia

dystansu.

 

8. Opłaty startowe

 

 1.    
     
   

  DO 30.11.2015

  1. 1.12.2015

  DO 15.12.2015

  OD

  16.12.2015

     

  5 KM

  50zł

  60zł

  70zł

   

        

  10 KM

  55zł

  65zł

  90zł

   

         

  15 KM

  60zł

  75zł

  100zł

   

          

  Za wszystkie 3 biegi do 15.12.2015 - 130 zł

 

 

 

 

 

Dokonanie rejestracji nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do Biegu!!! W razie dokonania tylko rejestracji uczestnik ma 48 godzin na uiszczenie opłaty, w przeciwnym razie zostanie usunięty z listy zgłoszonych.

Faktury VAT do opłat dokonywanych przelewem wystawiamy, na prośbę wpłacającego, w terminie 7 dni od daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy i wyłącznie na osoby lub podmioty, które dokonały przelewu, po podaniu ich dokładnych danych.

Uwaga!

W przypadku rezygnacji ze startu opłata startowa nie jest zwracana.

9. Zgłoszenia zawodników

Zgłoszenia do przyjmowane są od 31.10.2015 do 13.02.2016r lub wyczerpania limitów.

Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (wszystkie pola obowiązkowe) internetowy

est warunkiem uznania zgłoszenia za ważne i umieszczenia zawodnika na

internetowej liście zgłoszonych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne

lub błędnie wypełnione zgłoszenie.

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy startowej.

Zgłoszenia telefoniczne nie są przyjmowane.

Limity zgłoszeń:

- 19.12.2015 r.- 5km -200 osób

- 10.01.2016 r.- 10km-300 osób

- 13.02.2016 r.- 15km-300 osób

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitu zgłoszeń bądź wcześniejszego

zamknięcia listy zgłoszonych.

10. Wydawanie numerów

Sala tzw. Modrzewiowa, naprzeciwko Biura Stowarzyszenia Bieg Piastów

- 19.12.2015 r. Godz. 8:30-10:45

- 10.01.2016 r. Godz:8:30-10:45

- 13.02.2016 r. Godz. 8:30-10:45

W przypadku odbioru numeru startowego za inną osobę (rodzinę, przyjaciół) należy okazać

dowód tożsamości, wypełnić oświadczenie i złożyć czytelny podpis.

11. Nagrody

Puchary i nagrody rzeczowe dla pierwszych 6 kobiet i mężczyzn w kategorii OPEN.

Puchary w kategoriach wiekowych.

Wprowadza się jako obowiązującą zasadę / wymóg uczestniczenia w każdej z kategorii, w

każdym z biegów minimum 4 zawodniczek/zawodników. Jeśli w danym biegu , w jakiejkolwiek kategorii nie będzie rywalizowała minimalna wymagana liczba zawodniczek/zawodników kategorie będą łączone. Kategorie będą łączone w dół, za wyjątkiem kategorii K/M 16-10 , którzy będą łączeni w górę.

K 16-10 (1999-2005)

K 20 (1995-1986)

K 30 ( 1985 - 1976)

K 40 (1975 -1966)

K 50 (1965 - 1956)

K 60 (1955- 1946)

K 70 (1945 i starsze roczniki )

M 16-10 (1999-2005)

M 20 (1995-1986)

M 30 ( 1985 - 1976)

M 40 (1975 -1966)

M 50 (1965 - 1956)

M 60 (1955- 1946)

M 70 (1945 i starsze roczniki )

W ramach cyklu prowadzona będzie dodatkowa, łączna klasyfikacja.

Do klasyfikacji będą wliczane czasy poszczególnych edycji. O miejscu zadecyduje

łączny czas uzyskany w 3 edycjach. Zawodnicy, aby zostać sklasyfikowani muszą ukończyć wszystkie 3 biegi (19.12.2015 r., 10.01.2016 r. oraz 13.02.2016 r.).

Zwycięzcy otrzymają :

Puchary dla pierwszych 6 kobiet i mężczyzn w kategorii OPEN.

Puchary i nagrody rzeczowe w kategoriach wiekowych.

Wprowadza się jako obowiązującą zasadę / wymóg uczestniczenia w każdej z kategorii, w każdym z biegów minimum 4 zawodniczek/zawodników. Jeśli w danym biegu , w jakiejkolwiek kategorii nie będzie rywalizowała minimalna wymagana liczba zawodniczek/zawodników kategorie będą łączone. Kategorie będą w dół, za wyjątkiem kategorii K/M 16-10 , którzy będą łączeni w górę.

K 16-10 (1999-2005)

K 20 (1995-1986)

K 30 ( 1985 - 1976)

K 40 (1975 -1966)

K 50 (1965 - 1956)

K 60 (1955- 1946)

K 70 (1945 i starsze roczniki )

M 16-10 (1999-2005)

M 20 (1995-1986)

M 30 ( 1985 - 1976)

M 40 (1975 -1966)

M 50 (1965 - 1956)

M 60 (1955- 1946)

M 70 (1945 i starsze roczniki )

12. Wyniki

Wyniki nieoficjalne obowiązują do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych biegów.

W tym czasie przyjmowane są wszelkiego rodzaju protesty i uwagi. Po tym czasie wyniki

zawodników dekorowanych zostają uznane za oficjalne.

13. Noclegi

Organizator nie zapewnia noclegów uczestnikom zawodów.

14. Transport

Organizator nie zapewnia transportu.

15. Postanowienia końcowe

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie

organizatorowi . Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.